توضیحات

استادان دروس معارف اسلامی، در جبهه فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی مشغول نبرد دفاع می باشند. لکن بدیهی است که در حوزه انقلاب اسلامی، اساتید این درس مسئولیت اصلی را بر عهده دارند به تعبیر دقیق تر، اساتید درس انقلاب اسلامی، افسران خط مقدم یک نبرد همه جانبه فکری و فرهنگی علیه انقلاب اسلامی هستند.
از این رو لازم است چنین نیرو هیی به طور مداوم هم به لحاظ محتوا و هم از نظر روش، با جدیدترین تاکتیک های تهاجمی دشمن، آشنا شوند. اذا ضرورت ایجاد تشکلی برای انسجام بخشیدن به تلاش های بی دریغ اساتید انقلاب اسلامی، کاملا محسوس بود کهه این امر با تشکیل انجمن علمی انقلاب اسلامی تحقق یافت.
این کتاب به پاسخ گویی به برخی از شبهات در زمینه انقلاب اسلامی می پردازد.