برای پرداخت می توانید از دو روش پرداخت آنلاین(توضیح در روش خرید) و روش کارت به کارت اقدام نمایید.

در روش کارت به کارت فیش واریزی خود را در صفحه اعلام فیش واریزی ثبت کنید.